2&4 Trafikkskole tilbyr opplæring på klasse B

Ønsker du opplæring på klasse B, ta kontakt med :

Sonja Brynjulfsen Tlf: 48108836, sDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Øyvind Svalastog Tlf: 90632900, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Vi kjører Mercedes A-klasse med manuel gir. Disse bilene er komfortable og svært lettkjørte !!     

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  

 

§ 11-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klasse B automat


Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen.


Eleven skal
1. ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring
2. ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
3. ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, rus og bilkjøring, krav til fører, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell.
4. ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav
5. kunne gjøre seg klar for kjøring
6. kunne sette i gang, og stanse i variert terreng
7. kunne gire, styre, akselerere og bremse i variert terreng
8. kunne rygge, vende og parkere
9. kunne beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
10. kunne utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.
Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.


§ 11-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.
Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.
Eleven skal
1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv
2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken og de regler som gjelder for bilkjøring
4. ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
5. ha bestemt kjøremåte i bolig-, tettsted- og bymiljø
6. ha presis kjøreteknikk på høyhastighetsveg
7. kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, bli forbikjørt og kjøre forbi.
Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på bane i samsvar med § 11-6 og § 11-7. Kurset gjennomføres mot slutten av opplæringen i trinn 3. Unntaksvis kan kurset gjennomføres i tilknytning til deler av den avsluttende opplæringen i trinn 4, jf. § 11-5, hvis det er fordelaktig for eleven. Det skal særlig tas hensyn til den totale undervisningsbelastningen og elevens læringsutbytte når det gjøres unntak fra hovedregelen.
Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.
0 Endret ved forskrift 29 mai 2009 nr. 593 (i kraft 1 juli 2009).

§ 11-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klasse B

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet.
Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg i samsvar med § 11-8 og § 11-9, og i tillegg ha tilstrekkelig øving.


§ 11-6.Sikkerhetskurs på bane - klasse B

Kurset er på 4 undervisningstimer og gjennomføres i sin helhet på banen. 1 time brukes til mål, forventninger, oppsummering og refleksjoner med medelever og lærere i klasserom. 1 time brukes til sikring av personer og last. Hver elev skal ha 2 timer praktisk øving på bane.
Ved kjøring på bane kan det være inntil to elever i hver bil. Det kan være inntil fire biler samtidig ved hver øvingsstasjon. Det skal være en trafikklærer til hver bil. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever.
Banen og baneleien skal være godkjent av Vegdirektoratet.


§ 11-7.Kursmål for sikkerhetskurs på bane - klasse B

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal lære å sikre personer og gods i bil og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.
Eleven skal
1. kjenne kursets mål og organisering, og bli bevisst sine egne forventninger og mål når kurset begynner
2. forstå betydningen av å sikre personer og last i bil ved å
a) oppleve hvordan løse gjenstander i bil påvirkes og tilegne seg kunnskap om hvilke krefter en person utsettes for ved bråstopp
b) tilegne seg kunnskap om og øve på å sikre barn, voksne, last og gjenstander i bil
3. videreutvikle sin evne og vilje til sikker fartstilpassing og å unngå å kjøre på hindringer ved å
a) oppleve behovet for bremsestrekning fra ulik fart og på ulikt underlag
b) erfare muligheter og begrensninger som ligger i ABS-systemet
c) øve på å bremse effektivt og utnytte veggrep i eget kjørefelt
d) øve på å unngå å kjøre på bevegelige hinder ved å stanse eller styre unna
4. kjenne til årsaker til tap av og vilkår for gjenvinning av kontroll over bilen ved kjøring i sving ved å
a) oppleve fartens betydning for tap og gjenvinning av kontroll
b) arbeide med ulike løsninger ved situasjoner som kan oppstå i sving
c) erfare betydningen presis kjøreteknikk har for å beholde kontroll
d) oppleve at bilens elektroniske og tekniske sikkerhetsutstyr kan være føreren til hjelp for å beholde kontroll
5. utveksle erfaringer med sine medelever og delta i oppsummering ved å
a) sette ord på egne erfaringer fra opplæringen på banen og dele disse med andre
b) vurdere egen kjøredyktighet og egne sterke og svake sider som bilfører
c) kjenne til fakta om ulykkesbildet for unge, ferske bilførere.


§ 11-8.Sikkerhetskurs på veg - klasse B
Kurset er på 13 undervisningstimer.
Kurset begynner med 2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko.
Hver elev skal deretter ha 5 timer praktisk øving i landevegskjøring og forbikjøring.
Tredje del er 4 timer undervisning i kjøring i variert trafikkmiljø, hvorav hver elev i tillegg til planlegging og oppsummering, skal ha minst 3 timer praktisk øving.
Kurset avsluttes med 2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom.
Praktisk øving kan gjennomføres med inntil 2 elever. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever.
Hver del av kurset skal gjennomføres samlet.

§ 11-9.Kursmål for sikkerhetskurs på veg - klasse B
Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.
Eleven skal
1. ha forståelse for bilkjøringens risiko ved å
a) kjenne til fordelingen av de alvorligste ulykkene i forhold til alder, kjønn og tidspunkt
b) gjøre rede for begrepet kjøredyktighet og sammenhengen mellom denne og de krav trafikkmiljøet stiller til førere
c) drøfte årsakene til de vanligste og alvorligste ungdomsulykkene og foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse
d) identifisere og beskrive mulige risikofaktorer i en gitt trafikksituasjon, forklare hva risikoen består i og velge ut, beskrive og argumentere for en ønsket atferd
e) gjøre rede for hvordan eleven selv påvirker og påvirkes av andre og være bevisst på sin personlige kjørestil med tanke på risiko og miljø
2. videreutvikle sin kjørekompetanse i landevegsmiljø og forbikjøringssituasjoner ved å
a) øve på kjøring på landeveg med varierende standard med særlig vekt på presis kjøreteknikk i kurver
b) arbeide med å identifisere og beskrive trafikkmiljøet, forutse og påpeke mulige risikomomenter og angi en hensiktsmessig strategi fremover i tid med vekt på vegens forløp, føreforhold og risiko for møteulykker
c) anvende og videreutvikle en miljøvennlig og økonomisk kjøremåte
d) oppleve og erfare situasjoner med særlig stor risiko ved inn- og/eller avkjøring fra større veg som krever spesielle løsninger for å ivareta sikkerheten
e) utvise en hensiktsmessig atferd og vise vilje til og ivareta egen og andres sikkerhet ved møtende forbikjøring, når de blir forbikjørt og ved vurdering av om en forbikjøring kan gjennomføres eller ikke
f) oppleve og erfare at forbikjøringssituasjoner er vanskelige og de særlige risikoforhold som må vurderes ved en forbikjøring
g) gjøre rede for erfaringene fra denne delen av opplæringen i ettertid
3. arbeide med sin kjøremåte i variert trafikkmiljø ved å
a) planlegge kjøreruten og ved hjelp av kart eller annen rutebeskrivelse kunne beskrive, forklare og begrunne ulike forhold de må forvente å møte og ta hensyn til i løpet av kjøreturen
b) kjøre selvstendig over lengre strekninger i et skiftende miljø som varierer i vegstandard og mellom typisk landeveg, by- og tettstedsmiljø
c) reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av en situasjon
4. utveksle erfaringer med sine medelever, utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og evne til å vurdere egen kjørekompetanse ved å
a) bearbeide sine erfaringer og opplevelser, gjøre rede for egne valg, begrunne disse og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering
b) vurdere egne sterke og svake sider som bilførere og velge ut områder med utviklingsmuligheter
c) vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og kunne argumentere for dette.